فایل های آموزشی خیلی عالی در رابطه با آموزش نرم افزار مطلب
1- آموزش شروع کار با نرم افزار مطلب
2- ماتریس ها در نرم افزار مطلب

3-انتگرال ها در نرم افزار مطلب - قسمت اول

4- انتگرال ها در نرم افزار مطلب - قسمت دوم

5- نحوه ترسیم نمودار در نرم افزار مطلب

6- توابع کتابخانه ای در نرم افزار مطلب

7- توابع شرطی در نرم افزار مطلب8- سری تیلور و تبدیل لاپلاس و حل معادلات در نرم افزار مطلب

9- برازش منحنی در نرم افزار مطلب

10- سری های تیلور در نرم افزار مطلب


دانلود آموزش نرم افزار مطلب - سری 1


دانلود آموزش نرم افزار مطلب - سری 6

دانلود آموزش حل معادلات دیفرانسیل جزیی با استفاده از نرم افزار مطلب 7

دانلود