روش هاي برنامه ريزي:

1- نمودارهاي گانت:(gant chart)

در اين روش براي برنامه ريزي
پروژه ها از يك نمودار كه محور افقي آن نشان دهنده عامل زمان (تاريخ ها) و
محور عمودي آن نشانگر فعاليت هاي لازم در اجراي پروژه است.اين نمودار ساده
ترين نمودار براي نشان دادن زمان آغاز و پايان فعاليتها است.

از عمده معايب اين نمودار ها اين است كه ارتباط بين تاريخهاي اجرا و تقدم و تاخر بين آنها به خوبي مشهود نيست

(نرم افزار cpm اين نمودار رو رسم ميكنه ،بعدا خواهيد ديد)

2- روش مسير بحراني (cpm)

طولاني ترين مسير غير قابل كاهش رويدادها

معمولا اين روش وقتي استفاده ميشه كه فعاليت ها قطعي و زمان نيز قطعي باشد.(cpm مسير بحراني رو هم مشخص ميكنه)3- روش ارزيابي و بازنگري پروژه (PERt)

در اين روش رويدادهاي كليدي ( كه
بايد در زمان معيني انجام شوند) مشخص مي شوند.اين روياد ها را سنگهاس
مسافت نما مينامند و در تاريخهاي معين وضعيت آنها را مورد بررسي قرار
ميدهند تا بدينوسيله موقعيت پروژه را از نظر ميزان پيشرفت مشخص كنند

معمولا اين روش وقتي استفاده مي شود كه فعاليت قطعي باشد و زمان احتمالي4- روش گرافيكي بازنگري و ارزيابي پروژه (GERT)

اين روش براي پروژه هايي ابداع شد كه در آنها فعاليت هايي وجود دارد كه اجراي آنها جنبه احتمالي دارد و در شروع پروژه مشخص نيست

يعني فعاليت احتمالي و زمان قطعي باشد.

اولين كاربرد اين روش در ساخت سفينه فضايي در آمريكا بوده

شروع کار با نرم افزار:

برای مشاهده ادامه مطلب روی عنوان مطلب کلیک کنید