استانداردهاي مصالح ساختماني - انجمن دانشجويان عمران و معماري
انجمن دانشجویان عمران و معماری
Sunday, 2017-03-26, 2:30 AM
[New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
انجمن دانشجويان عمران و معماري » انجمن عمران » استانداردها » استانداردهاي مصالح ساختماني (كليه استانداردهاي مرتبط با مصالح ساختماني)
استانداردهاي مصالح ساختماني
civil تاریخ ارسال: Saturday, 2009-07-25, 1:35 AM | شماره پست # 1
تازه وارد
گروه: همكار انجمن
پست ها: 6
پاداش : 0 +                               
امتياز:0 ±
 
وضعيت: خاموش
تعيين طول و عرض ـ روش ‌آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي


آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون استاندارد مصالح ساختماني-فرآورده‌هاي عايقكاري
حرارتي، تعيين طول و عرض-روش ‌آزمون
رئيس سمت يا نمايندگي
تابش، حسن(فوق ليسانس عمران) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
اعضاء
بخشعلي بختياري، سعيد(فوق ليسانس شيمي) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
پرهيزكار، طيبه(دكتراي ساختمان) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
تقي زاده قهي، عزت الله(فوق ليسانس راه و ساختمان) دانشگاه تهران
جعفرپور، فاطمه(ليسانس شيمي) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
خانلري، كارن(دكتراي عمران) شركت پشم سنگ ايران
صالحي، مهران(ليسانس مهندسي شيمي) شركت پشم شيشه ايران
لنكراني، مهرناز(فوق ليسانس معماري) سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور
ماجدي اردكاني، محمد حسين(ليسانس شيمي) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
محمد كاري، بهروز(دكتراي ساختمان) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مرشدي، عبدالرضا(ليسانس شيمي) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مير شكرايي، افشين(ليسانس ساختمان) شركت ايزوفام
هدايتي، محمد جعفر(ليسانس فيزيك) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
دبير
ويسه، سهراب (فوق ليسانس معدن ) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
خدابنده، ناهيد(ليسانس شيمي) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

پيشگفتار
استاندارد “مصالح ساختماني-فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي، تعيين طول و عرض-روش ‌آزمون”، كه پيش نويس آن توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كمسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در هشتادو ششمين جلسه كميته ملي استاندارد مصالح ساختماني.مورخ 25/9/1382.مورد تاُييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‌شود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‌هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات استاندارد‌هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد‌ها ارائه شود، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.
در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.
منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به‌كار رفته به شرح زير است:
1-European Standard EN 822:1995 ,Thermal insulating products for building applications - Determination of length and width.

مصالح ساختماني-فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي، تعيين طول و عرض
روش ‌آزمون
1 هدف
هدف از تدوين اين استاندارد مشخص نمودن تجهيزات و روش كار براي تعيين طول و عرض فرآورده‌ با اندازه كامل است.

2 دامنه كاربرد
اين روش آزمون براي فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي كاربرد دارد.

3 مراجع الزامي
اين استاندارد هيچ مرجع الزامي ندارد.

4 تعاريف
براي مقاصد اين استاندارد ، تعاريف زير بكار مي‌رود :
4-1 ، طول ، l ، بعد خطي بلند تر سطح اصلي آزمونه.
4-2 ، عرض ، b ، بعد خطي كوتاه تر سطح اصلي آزمونه ، كه در زواياي عمود بر طول،اندازه‌گيري مي‌شود.

5 اصول
آزمونه بر روي يك سطح تخت قرار مي‌گيرد و اندازه گيري خطي مستقيم با يك خط كش فلزي يا يك متر فلزي انجام مي‌شود.

6 وسايل
6-1 يك سطح تخت
6-2 يك خط كش فلزي يا متر فلزي، درجه بندي شده به ميلي متر و با دقت خواندن تا 5/0 ميليمتر
يادآوري : هر وسيله آزمايشگاهي كه همان نتايج را حداقل با همان دقت بدست دهد مي‌توان بكار برد.

7 آزمونه هاي مورد آزمون
7-1 ابعاد آزمونه ها
آزمونه ها بايد فرآورده‌ با اندازه كامل باشند.
7-2 تعداد آزمونه ها
تعداد آزمونه ها بايد به تعدادي كه در استاندارد ويژگي‌هاي فرآورده‌ مربوط‌ مشخص شده است، باشد.
يادآوري : در صورت نبود استاندارد ويژگي‌هاي فرآورده‌ ، تعداد آزمونه ها مي‌تواند با توافق تعيين گردد.
7-3 شرايط تثبيت آزمونه ها
آزمونه ها بايد حداقل 6 ساعت در دماي 5 ±23 درجه سلسيوس نگهداري شوند. در صورت وجود اختلاف نظر، آزمونه ها بايد در دماي 2 ±23 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 5 ±50 درصد براي مدت مشخص شده در استاندارد فرآورده‌ مربوط‌ نگهداري شوند.

8 روش كار
8-1 شرايط آزمون
آزمون بايد در دماي 5 ±23 درجه سلسيوس انجام شود . در صورت وجود اختلاف نظر، بايد در دماي 2 ±23 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 5 ±50 درصد انجام گيرد.
8-2 روش آزمون
آزمونه را به دقت بر روي يك سطح تخت قرار دهيد.
براي آزمونه هاي با هر دو بعد كمتر يا برابر 5/1 متر ، يك اندازه‌گيري طولي، l و يك اندازه‌گيري عرضي، b در محل هايي كه در شكل 1 نشان داده شده، انجام دهيد.
براي آزمونه‌هايي كه طول آنها از 5/1 متر بيشتر است، به ازاي هر متر اضافي طول، يك اندازه‌گيري عرض بيشتر، تا حداكثر 5 اندازه‌گيري، با فواصل مساوي مطابق شكل 2 انجام دهيد.
براي آزمونه هايي كه عرض آنها از 5/1 متر بيشتر است، يك اندازه‌گيري طول بيشتر به ازاي هر متر اضافي عرض با فواصل مساوي انجام دهيد.
همه طول ها و عرض ها بايد با تقريب ميليمتر خوانده شوند.

محل هاي اندازه گيري طول و عرض آزمونه هايي كه هم طول و هم عرض آنهاكمتر يا برابر 5/1 متر است.

b = ميانگين كل مقادير اندازه‌گيري شده عرض
محل هاي اندازه گيري طول و عرض يك آزمونه كه در آن طول برابر يا بيشتر
از 5/4 متر و عرض كمتر يا برابر 5/1 متر هستند.

9 محاسبه و بيان نتايج
براي يك آزمونه، مقدار ميانگين طول و عرض بايد به ميليمتر بيان شده و با تقريب ميليمتر گرد شود. براي فرآورده‌هاي با طول 3 متر يا بيشتر، مقدار طول بايد با تقريب 5 ميليمتر گرد شود.

10 گزارش آزمون
گزارش آزمون بايد شامل اطلاعات زير باشد :
الف) ارجاع به اين استاندارد ملي
ب) مشخصات فرآورده‌ :
1) نام فرآورده‌ ، كارخانه ، توليدكننده ، يا عرضه كننده
2) شماره كد توليد
3) نوع فرآورده‌
4) بسته بندي
5) شكل فرآورده هنگام تحويل به آزمايشگاه
6) ساير اطلاعات مناسب مانند ضخامت اسمي ، چگالي اسمي
پ) روش آزمون
1) سابقه قبل از آزمون و نمونه برداري، براي مثال نام نمونه بردار ، محل نمونه برداري
2) تنظيم شرايط
3) هرگونه انحراف از بند هاي 7 و 8 روش آزمون در صورت وجود
4) تاريخ آزمون
5) اطلاعات كلي مربوط به آزمون
6) اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذاشته باشد
يادآوري : اطلاعات درباره وسايل و مشخصات آزمايش كننده بايد در آزمايشگاه در دسترس باشد،ولي لازم نيست در گزارش نوشته شود.
ت) نتايج :
بيان كليه مقادير بصورت جداگانه و مقدار ميانگين براي هر بعد آن.

 
civil تاریخ ارسال: Saturday, 2009-07-25, 1:38 AM | شماره پست # 2
تازه وارد
گروه: همكار انجمن
پست ها: 6
پاداش : 0 +                               
امتياز:0 ±
 
وضعيت: خاموش
استاندارد 7114

مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري
حرارتي، تعيين ضخامت ـ روش ‌آزمون

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون استاندارد مصالح ساختماني- فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي، تعيين ضخامت– روش ‌آزمون
رئيس سمت يا نمايندگي
تابش، حسن(فوق ليسانس عمران) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
اعضاء
بخشعلي بختياري، سعيد(فوق ليسانس شيمي) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
پرهيزكار، طيبه(دكتراي ساختمان) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
تقي زاده قهي، عزت الله(فوق ليسانس راه و ساختمان) دانشگاه تهران
جعفرپور، فاطمه(ليسانس شيمي) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
خانلري، كارن(دكتراي عمران) شركت پشم سنگ ايران
صالحي، مهران(ليسانس مهندسي شيمي) شركت پشم شيشه ايران
لنكراني، مهرناز(فوق ليسانس معماري) سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور
ماجدي اردكاني، محمد حسين(ليسانس شيمي) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
محمد كاري، بهروز(دكتراي ساختمان) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مرشدي، عبدالرضا(ليسانس شيمي) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مير شكرايي، افشين(ليسانس ساختمان) شركت ايزوفام
هدايتي، محمد جعفر(ليسانس فيزيك) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
دبير
ويسه، سهراب (فوق ليسانس معدن ) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
خدابنده، ناهيد(ليسانس شيمي) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

پيشگفتار
استاندارد “مصالح ساختماني-فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي ، تعيين ضخامت-روش ‌آزمون”، كه پيش نويس آن توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كمسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در هشتاد و ششمين جلسه كميته ملي استاندارد مصالح ساختماني مورخ 25/9/1382مورد تاُييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‌شود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‌هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات استاندارد‌هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد‌ها ارائه شود، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.
در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.
منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به‌كار رفته به شرح زير است:
1-European Standard EN 823 : 1995,Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness.

استاندارد مصالح ساختماني-فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي،
تعيين ضخامت– روش ‌آزمون

1 هدف
هدف از تدوين اين استاندارد مشخص نمودن تجهيزات و روش كار براي تعيين ضخامت فرآورده‌ با اندازه كامل است.

2 دامنه كاربرد
اين روش آزمون براي فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي كاربرد دارد.

3 مراجع الزامي
اين استاندارد هيچ مرجع الزامي ندارد.

4 تعاريف
براي مقاصد اين استاندارد ، تعريف زير بكار مي‌رود :
ضخامت ، d، بعد خطي كه عمود بر صفحه عرض و طول اندازه‌گيري مي‌شود.

5 اصول
فاصله بين سطح مبناي تخت صلبي كه آزمونه بر روي آن قرار مي‌گيرد و يك صفحه فشار كه به طور آزاد بر سطح بالاي آزمونه قرار داده مي‌شود اندازه‌گيري مي‌گردد.

6 وسايل
وسايل اندازه‌گيري شامل يك اندازه‌گير عقربه‌اي و يك صفحه فشار مربع شكل است.
6-1 اندازه‌گير عقربه‌اي، داراي دقت حداقل 5/0 ميليمتر ، نصب شده بر روي يك قاب صلب كه به يك صفحه پايه صلب تخت حداقل به بزرگي آزمونه متصل مي‌شود.
6-2 يك صفحه فشار مربع شكل، به ضلع 200 ميليمتر كه فشار كل 5/1 ±50 يا 5 ±250 پاسكال بر آزمونه ( شامل فشار ناشي از نيروي اعمال شده به وسيله اندازه‌گير عقربه‌اي) اعمال كند. انتخاب فشار در استاندارد ويژگي‌هاي فرآورده مربوط ارائه مي‌شود.
يادآوري : هر وسيله آزمايشگاهي كه همان نتايج را حداقل با همان دقت فراهم كند مي‌توان بكار برد.

1-قاب صلب
2-اندازه‌گير عقربه‌اي
3-صفحه مربعي شكل فشار
4-آزمونه
5-صفحه پايه صلب تخت

7 آزمونه‌هاي مورد آزمون
7-1 ابعاد آزمونه ها
آزمونه ها بايد فرآورده با اندازه كامل باشند، ولي ممكن است لازم شود كه فرآورده به قطعاتي به اندازه‌هاي مناسب بريده شود.
7-2 تعداد آزمونه ها
تعداد آزمونه ها بايد به تعدادي كه در استاندارد ويژگي‌ فرآورده مربوط مشخص شده است، باشد.
يادآوري : در صورت نبود استاندارد ويژگي‌فرآورده مربوط، تعداد آزمونه ها مي‌تواند با توافق تعيين گردد.
7-3 شرايط تثبيت آزمونه‌ها
آزمونه ها بايد به مدت حداقل 6 ساعت در دماي 5 ±23 درجه سلسيوس نگهداري شوند. در صورت اختلاف نظر، آزمونه ها بايد در دماي 2 ±23 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 5 ±50 درصد براي مدت مشخص شده در استاندارد ويژگي‌هاي فرآورده مربوط نگهداري شوند.
7-4 آماده سازي آزمونه‌ها
همه روكش‌ها يا پوشش‌هاي سطحي بايد باقي بمانند.

8 روش كار
8-1 شرايط آزمون
آزمون بايد در دماي 5 ±23 درجه سلسيوس انجام شود. در صورت اختلاف نظر، بايد در دماي
2 ±23 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 5 ±50 درصد انجام شود.
8-2 روش آزمون
آزمونه را به دقت بر روي يك صفحه پايه صلب تخت قرار دهيد، اطمينان حاصل كنيد كه منطقه مورد اندازه‌گيري در تماس با صفحه پايه است. آزمونه‌هايي كه يك طرف آن ها پوشش‌شده يا روكش دارند بايد در سمت پوشش يا روكش بر روي صفحه پايه قرار گيرند.
صفحه فشار را با اعمال فشار كل 5/1 ±50 يا 5 ±250 پاسكال همراه با اندازه‌گير عقربه‌اي كه در مركز آن واقع شده در محل مشخص شده بر روي آزمونه قرار دهيد.
براي آزمونه‌هايي كه طول آن ها كمتر يا معادل 600 ميليمتر است 2 اندازه‌گيري، براي آزمونه‌هايي‌كه طول آن‌ها بيش از 600 ميليمتر وكمتر يا معادل 1500 ميليمتر است 4 اندازه‌گيري و براي هر 500 ميليمتر طول بيشتر، يك اندازه‌گيري ديگر انجام دهيد.
اندازه‌‌گيري‌ها را در محل‌هاي d2 , d1...............و dn روي سطحانجام دهيد. اندازه‌گيري‌ها را با دقتي مطابق با بند 5-1 انجام دهيد.

9 محاسبه و بيان نتايج
ضخامت آزمونه‌ها بايد بر حسب ميلي‌متر و به صورت مقدار ميانگين اندازه گيري‌هاي انجام شده در همه نقاط براي آزمونه كه با تقريب ميليمتر گرد شده است بيان شود

10 گزارش آزمون
گزارش آزمون بايد شامل اطلاعات زير باشد :
الف) ارجاع به اين استاندارد ملي
ب) مشخصات فرآورده :
1) نام فرآورده، كارخانه، توليدكننده، يا عرضه كننده
2) شماره كد توليد
3) نوع فرآورده
4) بسته‌بندي
5) شكل فرآورده هنگام تحويل به آزمايشگاه
6) ساير اطلاعات مناسب مانند چگالي اسمي
پ) روش آزمون :
1) سابقه قبل از آزمون و نمونه برداري ، مانند نام نمونه بردار و محل نمونه برداري
2) شرايط آزمون
3) هرگونه انحرافي از بند هاي 7 و 8
4) تاريخ آزمون
5) اطلاعات كلي مربوط به آزمون ، شامل فشار
6) اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذاشته باشد
يادآوري : اطلاعات درباره وسايل و مشخصات آزمايش كننده بايد در آزمايشگاه در دسترس باشد . ولي لازم نيست در گزارش نوشته شود.
ت) نتايج : بيان كليه مقادير بصورت جداگانه و مقدار ميانگين آن.

 
انجمن دانشجويان عمران و معماري » انجمن عمران » استانداردها » استانداردهاي مصالح ساختماني (كليه استانداردهاي مرتبط با مصالح ساختماني)
Page 1 of 11
Search:

Copyright MyCorp © 2017 Hosted by uCoz